naturloven.dk

Amina er cand. mag. i religions­viden­skab fra Århus Univer­sitet med fokus på New Age og nyreli­giøse bevæ­gelser, og med sidefag i psyko­logi. Både i hoved­fag og sidefag afslut­tede Amina sin uddan­nelse med top­karak­teren 12. I dag arbejder Amina som årsvikar på Aalborg Kate­dral­skole, hvor hun under­viser i psyko­logi og reli­gion, og blev i 2013 valgt af ele­verne som årets under­viser.

Sideløbende med sit studium har Amina vejledt opgave­skrivende skole- og gymnasie­elever samt holdt adskil­lige foredrag, og har med sine stærke kommuni­kations­evner og medie­erfaring deltaget i talrige inter­views i både trykte medier og direkte TV.

Amina har via sit studium og praktiske arbejde opar­bejdet stærke kompe­tencer i forstå­else for indivi­duelle værdier og kultu­relle forskel­ligheder, som sætter hende i stand til at løse kultu­relt betin­gede kon­flikter, og til at opnå konstruk­tive resul­tater med indi­vider med proble­matiske samar­bejds­indstil­linger.

Amina har i forbindelse med sit studium opar­bejdet et væsent­ligt artikel­arkiv indenfor sit forsknings­område, som også benyttes af andre førende for­skere indenfor feltet.

Ole har en M. Sc. EE som civil­ingeniør fra Aalborg Univer­sitet, hvor han i 1996 fik et 13-tal i sit speciale i anvendt digital signal­proces­sering og implemen­tation. Gennem sin karriere har Ole arbejdet som udvikler og projekt­leder, og har senest fungeret som ekspert i opti­mering af virksom­heds­arbejds­gange ud fra bl.a. CMMI modellen, samt ansvarlig for sikring af IT-sik­kerhed iht. DS484-stan­darden (nu afløst af ISO-27001).

Ole er i dag technical lead ved en nystartet virksomhed.

Sideløbende med sin erhvervsansættelse har Ole undervist som ekstern lektor på Aalborg Universitet og fungeret som vejleder for en række spe­ciale­stude­rende. End­videre har Ole været rådgiver for det danske Forsvar omkring soft­ware­arki­tektur og enter­prise archi­tecture.

Hans karriere blev kickstartet med tre års ophold i Silicon Valley, hvor han analy­serede en lang række DSP- og general-purpose proces­sorer, og opti­merede assembler­kode på dem alle, med henblik på at vurdere deres styrker og svagheder i bereg­nings­tunge appli­kationer. Disse analyser blev akkom­pagneret af talrige industri­rapporter og adskil­lige artikler. Siden har har Ole udviklet software i C, C++, C#, Perl og PHP - primært til embed­dede syste­mer inden­for Blue­tooth, bruger­flade til mobil­tele­foner, satellit­kommuni­kation samt web­udvik­ling.

Ole har brugt Windows siden 1991 og Linux som bruger og admini­strator siden 2002. Ole har sort bælte i kamp­sport, og under­viser i selv­forsvar. Hans hobbies er fotogra­fering, elek­tronik og ølbryg­ning.