naturloven.dk

Ole har en M. Sc. EE som civil­ingeniør fra Aalborg Univer­sitet, hvor han i 1996 fik topkarakter i sit speciale i embeddede systemer og digital signal­proces­sering (DSP). Gennem sin karriere har Ole arbejdet som udvikler og projekt­leder, og er ekspert i opti­mering af virksom­heds­arbejds­gange ud fra bl.a. CMMI modellen samt sikring af IT-sik­kerhed iht. sikkerhedsstandarder.

Ole er i dag partner og konsulent ved et dansk konsulenthus.

Sideløbende med sin erhvervsansættelse har Ole undervist som ekstern lektor på Aalborg Universitet og fungeret som vejleder for en række spe­ciale­stude­rende. End­videre har Ole været rådgiver for det danske Forsvar omkring soft­ware­arki­tektur og enter­prise archi­tecture.

Hans karriere blev kickstartet med tre års ophold i Silicon Valley, hvor han analy­serede en lang række DSP- og general-purpose proces­sorer, og opti­merede assembler­kode på dem alle, med henblik på at vurdere deres styrker og svagheder i bereg­nings­tunge appli­kationer. Disse analyser blev akkom­pagneret af talrige industri­rapporter og adskil­lige artikler. Siden har har Ole udviklet software i C, C++, C#, Python, Perl og PHP - primært til embed­dede syste­mer.

Ole har brugt Windows siden 1991 og Linux som bruger og admini­strator siden 2002. Ole har sort bælte i kamp­sport, og har under­vist i selv­forsvar. Hans hobbies er fotogra­fering, elek­tronik og ølbryg­ning.

Mastodon Mastodon Mastodon